Sněm ve Frýdlantu

V sobotu dne 18. března 2023 se v historické budově radnice ve Frýdlantu konal Sněm Místní HNHRM. Na programu bylo projednání hospodaření hnutí v roce 2022, zpráva auditora a návrh rozpočtu hnutí na rok 2023. Dále delegáti projednali návrh na uzavření smlouvy s paní auditorkou Ing. Danou Šedivou, MBA na zpracování auditu v roce 2023 a vyslechli zprávy předsedů klubů o výsledcích komunálních voleb ve svých obcích a městech. Rozebírán byl také zánik Klubu Místní HNHRM Bílina, zřízení Klubu Místní HNHRM Žlutice, zrušení některých účtů klubů a informace z krajů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého. Přítomní zástupci klubů hnutí projednali a schválili orgány hnutí. Dále uložili předsedovi hnutí Ing. Horovi upravit v souladu s usnesením Stanovy Místní HNHRM a Etického kodexu a předložit návrhy ke schválení do 30. června tohoto roku.

V závěru delegáti konstatovali počty členů v jednotlivých klubech hnutí (celkový počet je 161 členů) a předseda poděkoval hostitelskému klubu za zajištění reprezentačních prostor pro konání sněmu. Příští Sněm Místní HNHRM se uskuteční v sobotu dne 16. 03. 2024 v Bochově.

Usnesení ze sněmu naleznete na tomto místě.

Ing. Josef Hora

předseda Místní HNHRM